درس علوم (مدرسه فرهنگ)

تبدیل صورت های انرژی به یکدیگر

1- تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی: مانند باتری

2-تبدیل انرژی نورانی به شیمیایی: مانند فتوسنتز درگیاهان

3-تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی: مانند بخاری

4-تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی (الکترو موتور) : مانند پنکه، سشوار و چرخ گوشت

5-تبدیل انرژی الکتریکی  به صوتی : مانند رادیو ، بلندگو

6-تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی : مانند لامپ

7-تبدیل انرژی نورانی به الکتریکی :مانند میکروفون

8-تبدیل انرژی نورانی به الکتریکی: مانند باتری خورشیدی

9-تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی: مانند شارژکردن باتری

10 تبدیل انرژی نورانی به گر مایی:مانند کوره آفتابی

11-تبدیل انرژی شیمیایی به نورانی و گرمایی: مانند سوختن شمع ، چوب

12-تبدیل انرژی ماهیچه ای به حرکتی: مانند رکاب زدن دوچرخه

13-تبدیل انرژی حر کتی به الکتر یکی :ما نند دینام دو چرخه ،ژنراتور

14-تبدیل انرژی حر کتی به گرما :مانند اصطکاک

15-تبدیل انرژی گر مایی به حرکت (مو تورگرمایی):مانند توربین بخار ،ماشین بخار

16 تبدیل انرژی شیمیایی به نورانی:مانند کرم شب تاب.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 8:35  توسط خانم علیانی نژاد  |